Chcem sa sťažovať na poisťovňu. Ako mám postupovať?

Ste nespokojný s postupom poisťovne? Poisťovňa s Vami nekomunikuje, resp. komunikácia je zdĺhavá? Domáhate sa vysvetlenia, uvádzate jasné a vecné argumenty a poisťovňa napriek tomu neochvejne trvá na svojom stanovisku a Vy máte pocit, ako keby ju Vaše argumenty vôbec nezaujímali?

Čo robiť v takomto prípade?

Podať sťažnosť v poisťovni, na oddelení sťažností.

V prvom rade je potrebné sa vždy sťažovať v poisťovni. Avšak nie u likvidátora, s ktorým riešite poistnú udalosť alebo u pracovníka poisťovne, s ktorým riešite napr. nedoplatky na poistnom, ale na odbore sťažností, ktorý má každá poisťovňa zriadený.

Sťažnosť môžete podať písomne na adresu poisťovne, osobne alebo e-mailom. Na internetovej stránke poisťovne nájdete kontaktnú emailovú adresu, kam môžete poslať svoju oficiálnu sťažnosť. Vaša sťažnosť sa dostane do rúk oddelenia sťažností, ktoré môže mať na vec iný názor ako oddelenie likvidácie alebo oddelenie správy poistenia.

Niektoré poisťovne majú na svojich internetových stránkach už elektronické formuláre pre podanie sťažnosti, tento formulár stačí vyplniť a Vaša sťažnosť bude oficiálne zaregistrovaná.

Poisťovňa má lehotu na podanie vysvetlenia k Vašej sťažnosti spravidla do 30 dní.

Sťažnosť na Národnej banke Slovenska.

Ak aj po odpovedi poisťovne na Vašu sťažnosť naďalej nie ste s postupom alebo stanoviskom poisťovne spokojný, môžete podať sťažnosť na poisťovňu na Národnej banke Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov.

Národná banka Slovenska je orgánom dohľadu nad poisťovníctvom v Slovenskej republike, jednou z jej úloh je aj dohliadať na ochranu finančných spotrebiteľov. Pri výkone dohľadu sa sústreďuje predovšetkým na to, či spotrebitelia nie sú obeťami nekalých obchodných praktík alebo neprijateľných zmluvných podmienok zo strany poisťovní. Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie pravidiel, ukladá sankcie.

Sťažnosť je možné podať elektronicky alebo poštou.

  • Elektronický formulár pre podanie sťažnosti nájdete tu nbs.sk/podanie.
  • Pri podaní sťažnosti poštou je potrebné vyplniť formulár uvedený tu: Formular-podania-FS. Vyplnený formulár je potrebné vytlačiť a spolu s prílohami poslať na adresu Národná banka Slovenska, Odbor finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

K sťažnosti je potrebné priložiť aj dokumenty potrebné na podporu Vašich tvrdení, napríklad kópie písomných dokladov – poistnú zmluvu, všeobecné poistné podmienky, mailovú a listovú komunikáciu s príslušnou finančnou inštitúciou a podobne.

Poisťovací ombudsman.

Poisťovací ombudsman je inštitút zriadený Slovenskou asociáciou poisťovní, ktorý je oprávnený viesť alternatívne riešenie sporu vyplývajúceho z poistnej zmluvy alebo súvisiaceho s poistnou zmluvou, ktorý vznikol medzi členskou poisťovňou asociácie a klientom poisťovne.

Riešenie sporu na inštitúte Poisťovacieho ombudsmana je bezplatné.

Kto  a za akých podmienok môže podať podnet na Poisťovacieho ombudsmana?

  • Spotrebiteľ – fyzická osoba, nepodnikateľ, ktorá má uzatvorenú poistnú zmluvu s poisťovňou.  Podnet nemôže podať osoba, ktorá si uplatňuje náhradu škody voči poisťovni, ale nemá uzatvorenú platnú zmluvu s poisťovňou, napr. poškodený v povinnom zmluvnom poistení alebo poškodený v rámci poistenia zodpovednosti za škodu.
  • Spotrebiteľ sa domnieva, že poisťovňa porušila jeho práva spotrebiteľa, na postup poisťovne sa už priamo v poisťovni sťažoval, čo vie preukázať dokladom (listom, e-mailom).
  • Poisťovňa, s ktorou má spotrebiteľ spor, je členom Slovenskej asociácie poisťovní, zoznam členov je uvedený na www.slaspo.sk/zoznam_clenov.
  • Predmetom sporu nie je nárok na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode.

Podnet je možné podať poštou, e-mailom, elektronicky prostredníctvom elektronického formuláru alebo ústne do zápisnice v sídle Poisťovacieho ombudsmana.

K podnetu je potrebné priložiť doklad preukazujúci, že spotrebiteľ sa už v danej veci sťažoval v poisťovni a kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú (napr. poistná zmluva, všeobecné poistné podmienky, záverečná likvidačná správa, komunikácia s poisťovňou a pod.).

Formulár na podanie podnetu nájdete na stránke www.poistovaciombudsman.sk.

Ak potrebujete pomoc s podaním sťažnosti na postup poisťovne alebo s podaním podnetu na Poisťovacieho ombudsmana, rada Vám pomôžem. Pošlite mi správu prostredníctvom Kontaktného formuláru.

 

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *