Krátenie alebo zamietnutie
poistného plnenia poisťovňou

V prípade povinného zmluvného poistenia sa poškodený často dostáva do situácie, že mu poisťovňa nepreplatí celú náhradu škody, ktorú si uplatnil.

Taktiež v iných druhoch poistenia sa stáva, že poisťovňa nevyplatí poistenému alebo poškodenému náhradu škody v ním požadovanej výške alebo zamietne jeho nárok na náhradu škody.

Prečo je to tak?

V poistných zmluvách sú ustanovenia, ktoré umožňujú v prípade porušenia alebo nedodržania definovaných pravidiel, krátenie poistného plnenia alebo zamietnutie poistného plnenia poisťovňou.

V prípade povinného zmluvného poistenia alebo poistenia majetku sa môže stať, že poisťovňa odpočíta z poistného plnenia amortizáciu alebo tzv. zhodnotenie poškodenej veci.

Skutočnosť, či poisťovňa postupovala oprávnene alebo nie, je nutné posúdiť komplexne s ohľadom na všeobecné poistné podmienky a ustanovenia poistnej zmluvy.

Máte problém s poisťovňou?

Posúdim Váš prípad kráteného alebo zamietnutého poistného plnenia.