Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.poistnaporadna.sk je JUDr. Denisa Bačová, so sídlom Galbavého 2, 841 01 Bratislava, IČO: 47 936 134, zapísaná v Živnostenskom registri SR (ďalej „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len ako „nariadenie GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje osôb poskytnuté návštevníkmi stránky sú spracúvané a využívajú sa na účely, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách spracovania osobných údajov.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorá poskytla Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva.

Klient alebo potenciálny klient je osoba, ktorá požiadala Prevádzkovateľa o poskytnutie služieb, ktoré Prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom stránky www.poistnaporadna.sk, (ďalej len „klient“).

Aké osobné údaje spracovávam?

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi poskytnete, a to meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo.

Spracovávam aj tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorou sú informácie o zdravotnom stave, ak sú tieto informácie potrebné pre uplatnenie Vášho právneho nároku na náhradu škody z poistnej alebo škodovej udalosti.

Za akým účelom ich spracovávam?

Vaše osobné údaje spracovávam za účelom poskytnutia odpovedí na Vaše otázky, ktoré mi zašlete prostredníctvom formuláru na stránke www.poistnaporadna.sk alebo mi ich zašlete na kontaktnú e-mailovú adresu info@poistnaporadna.sk.

V prípade, ak sa dohodneme, že budem uplatňovať Vaše oprávnené nároky vo vzťahu k poisťovni alebo vo vzťahu k inej osobe, ktorá Vám za škodu zodpovedá, Vaše osobné údaje budem spracúvať za účelom uplatnenia Vášho nároku voči poisťovni alebo voči tretej osobe.

Na základe akého právneho nároku spracovávam Vaše osobné údaje?

Na základe Vášho súhlasu.
Vyplnením a odoslaním formulára na stránke www.poistnaporadna.sk a odoslaním Vašej požiadavky na kontaktnú e-mailovú adresu mi zároveň udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bez Vášho súhlasu sa nemôžem Vašej požiadavke venovať.

Na základe zmluvy, ktorú spolu uzatvoríme za účelom uplatnenia Vašich nárokov zo škodovej alebo poistnej udalosti voči poisťovni alebo voči tretej strane.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorú spolu uzatvoríme pre účely zastupovania pri uplatňovaní Vašich nárokov súvisiacich s poistnou/škodovou udalosťou alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy, na základe Vašej žiadosti (predbežné posúdenie Vašich nárokov súvisiacich s poistnou / škodovou udalosťou).

Osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom povinným nahradiť škodu (škodca, poisťovateľ), voči ktorým budú uplatnené Vaše nároky; Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu nad poisťovníctvom v SR, v prípade podania sťažnosti na Národnú banku Slovenska; Poisťovaciemu ombudsmanovi, v prípade podania podnetu na Poisťovacieho ombudsmana; spolupracovníkom na základe zmluvy; subjektom, ktorým som povinná poskytnúť osobné údaje podľa zákona; zmluvným subjektom zabezpečujúcim ekonomické služby.

Poskytnuté osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré mi pošlete vo vyplnenom formulári alebo na kontaktnú e-mailovú adresu uchovávam po dobu jedného roka od vyplnenia kontaktného formulára alebo doručenia e-mailu.

V prípade, že došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a klientom za účelom uplatňovania nárokov klienta voči poisťovni alebo tretej strane, uchovávam Vaše údaje po dobu 3 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Práva dotknutých osôb

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva:

  1. právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – dotknutá osoba má právo poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na kontaktnej e-mailovej adrese info@poistnaporadna.sk alebo písomne, zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu Prevádzkovateľa;
  2. právo na prístup – dotknutá osoba ma právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktorými o nej Prevádzkovateľ disponuje, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje dotknutej osoby používané;
  3. právo na opravu – dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie osobných údajov;
  4. právo na výmaz  – dotknutá osoba má právo požiadať o výmaz osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
  5. právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba  namieta správnosť osobných údajov (a to na dobu potrebnú na to, aby mohla byť správnosť osobných údajov overená); ak spracovanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to do doby overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
  6. právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba je oprávnená požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla, na inú tretiu stranu;
  7. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe svojho oprávneného záujmu. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom;
  8. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webový server umiestňuje do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prezeraní niektorých stránok. Používajú sa na ukladanie údajov o Vás a Vašich nastaveniach, takže webový server nemusí tieto informácie opakovane požadovať. Súbory cookies uľahčujú webovým serverom prispôsobovať informácie tak, aby vyhovovali Vašim konkrétnym potrebám a preferenciám, keď navštívite internetovú stránku. Cookies Vás nevie priamo identifikovať.

Pri návšteve internetovej stránky www.poistnaporadna.sk sú na Vaše zariadenie zasielané cookie, ktoré oznamujú, že sa Vaše zariadenie pripojilo na internetovú stránku.

Cookies sa používajú k tomu, aby som zistila preferencie návštevníkov internetovej  stránky a aby som na základe toho vedela prispôsobiť ponuku služieb na mieru konkrétnemu klientovi. Cookies sa môžu používať aj k tomu, aby som zistila, či ste už niekedy internetovú stránku navštívili z Vášho zariadenia. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Internetová stránka www.poistnaporadna.sk používa aplikácie Google Ads a Google Analytics alebo podobné nástroje na získavanie informácií o trendoch v interakciách používateľov s  webovou stránkou, za účelom administrácie internetovej stránky, za účelom získavania štatistických informácií o návštevnosti internetovej stránky a za účelom objavenia prípadných problémov a možností, ako webovú stránku vylepšovať. Google Analytics používa cookie k reportovanie činnosti návštevníkov stránok. Tieto cookies sa používajú na uchovávanie informácií, ako napríklad časových informácií o návšteve, a z ktorej stránky bol návštevník na internetovú stránku odkázaný. Ďalšie informácie o aplikácii Google Analytics alebo odkazy na Politiku ochrany osobných údajov spoločnosti Google a na možnosti zakázať niektoré nástroje Googlu nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Prevádzkovateľ využíva externé reklamné systémy, konkrétne službu Google Ads od spoločnosti Google za účelom umožnenia cielenej personalizovanej reklamy. Tento systém umožňuje ukázať návštevníkom internetovej stránky www.poistnaporadna.sk,  ktorí už prejavili záujem o služby, reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Google, t.j. na iných weboch. Na zabezpečenie zobrazovania reklám na iných weboch využívajú tieto reklamné systémy súbory cookie. Ak nechcete tieto súbory cookie na tieto účely využívať, môžete sa z cielenej reklamy odhlásiť na nasledujúcich odkazoch: https://adssettings.google.com.

Návštevou internetovej stránky www.poistnaporadna.sk vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ umiestnil cookie na Vaše zariadenie. Žiadne cookie z internetovej  stránky www.poistnaporadna.sk nebudú na Vaše zariadenie umiestnené bez Vášho súhlasu. Vo Vašom internetovom prehliadači si môžete zvoliť také nastavenie, ktoré umožní stiahnutie cookie len po vyzvaní k súhlasu.