Škoda na majetku a Zodpovednosť za škodu

Škoda na majetku

Z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti má poistený nárok na náhradu škody v prípade škody vzniknutej v dôsledku živelných udalostí (napr. požiar, záplava, víchrica) alebo škody vzniknutej v dôsledku krádeže, vandalizmu.

V prípade poistnej udalosti sa môže stať, že poisťovňa nezaplatí poistenému celú požadovanú náhradu škody.

Poisťovňa môže krátiť poistné plnenie z dôvodu tzv. podpoistenia nehnuteľnosti, čo znamená, že poistná suma, na ktorú máte nehnuteľnosť poistenú je výrazne nižšia ako reálna cena nehnuteľnosti. K tomu dochádza najmä pri starších poistkách, kde klient má nehnuteľnosť poistenú napr. 15 alebo 20 rokov a za celú tú dobu poistnú sumu nemenil a vzhľadom k vývoju cien nehnuteľností, poistná suma zo starej poistnej zmluvy nezodpovedá aktuálnej hodnote nehnuteľnosti.

V poistných zmluvách sú tiež ustanovenia, ktoré umožňujú v prípade porušenia alebo nedodržania definovaných pravidiel, krátenie poistného plnenia alebo zamietnutie poistného plnenia poisťovňou. Tak napr. v prípade rodinného domu sú to povinnosti mať pravidelne vykonávané revízie plynu, kotlov, elektriny, komínov a pod. V prípade nedodržania týchto povinností je poisťovňa oprávnená krátiť alebo zamietnuť poistné plnenie.

Skutočnosť, či poisťovňa postupovala oprávnene alebo nie, je nutné posúdiť komplexne s ohľadom na všeobecné poistné podmienky a ustanovenia poistnej zmluvy.

Posúdim Vašu poistnú udalosť, pri ktorej nie ste spokojný s postupom poisťovne. 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú inej osobe

Stalo sa Vám, že ste vytopili suseda v dôsledku pokazenej práčky alebo poškodeného radiátora? Poškodili ste cudzie auto pri bicyklovaní alebo kolobežkovaní?

Pri výkone Vašej práce ste spôsobili škodu svojmu  zamestnávateľovi?

Za škodu, ktorú ste spôsobili inej osobe, zodpovedáte a ste povinný ju poškodenému nahradiť.

Ak však máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe alebo poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca, máte právo, aby takúto škodu za Vás zaplatila poisťovňa.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu je obvykle súčasťou poistenia rodinného domu, bytu alebo domácnosti. Keď sa však stane takáto škoda, napr. škoda spôsobená bicyklom alebo kolobežkou, ľudia si často neuvedomia, že spôsobená škoda môže byť preplatená z ich poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti.

Pri zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, je v prvom kroku potrebné posúdiť, či za spôsobenú škodu skutočne zodpovedáte. Ďalej je potrebné preveriť, či Vaše poistenie zodpovednosti kryje danú škodovú udalosť, a teda či máte právo, aby poisťovňa za Vás škodu uhradila. A v treťom
kroku tu máme otázku výšky spôsobenej škody. Skutočne ste povinný nahradiť škodu vo výške, v ktorej si ju uplatňuje poškodený?

Posúdim, či je možné, aby škoda, ktorú ste spôsobili inej osobe, bola uhradená z Vášho poistenia zodpovednosti za škodu.