Škoda pri dopravnej nehode

Poradím Vám pri riešení Vašej poistnej udalosti z dopravnej nehody

Som vinník / spoluvinník pri dopravnej nehode

Ak ste pôsobili dopravnú nehodu, ste povinný nahlásiť škodu do poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) v lehote do 15 dní, ak došlo ku škode na území Slovenskej republiky alebo v lehote do 30 dní, pokiaľ došlo ku škode v zahraničí.

Na internetovej stránke poisťovne, v ktorej máte uzatvorené PZP nájdete telefonické a emailové kontakty pre nahlásenie škody, škodu môžete nahlásiť v poisťovni aj osobne.

Z povinného zmluvného poistenia sa uhrádzajú škody spôsobené inej osobe/osobám, a to:

Z PZP nie je hradená škoda na vozidle vinníka, ani škoda na zdraví, ktorú utrpel vodič – vinník dopravnej nehody. Dnes však poisťovne ponúkajú aj pripoistenia k PZP pre niektoré typy škôd, ako napríklad škoda spôsobená stretom so zverou, pripoistenie vlastnej škody, ktorú utrpíte na vozidle a taktiež úrazové poistenie vodiča. Ak máte na poistnej zmluve takéto pripoistenie, je možné si škodu na vozidle uplatniť aj z povinného zmluvného poistenia.

Ako Vám pomôžem?

Ak likvidácia poistnej udalosti je zdĺhavá a neviete si poradiť, ako ďalej postupovať.

Poisťovňa nevyplatila poškodenému celú výšku škody, ktorú si uplatnil a poškodený teraz požaduje náhradu škody priamo od Vás.

Komunikáciu s poisťovňou prevezmem za Vás.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké sú Vaše práva a povinnosti z Vašej poistnej zmluvy v súvislosti so vzniknutou škodou?

Som poškodený pri dopravnej nehode

Ak ste boli poškodený pri dopravnej nehode, máte právo uplatniť si náhradu škody z povinného zmluvného poistenia (PZP) vinníka dopravnej nehody.

Ako poškodený nemáte zadefinovanú lehotu pre nahlásenie poistnej udalosti, náhradu škody je však potrebné uplatniť v 2-ročnej premlčacej lehote.

Na internetovej stránke poisťovne, v ktorej má vinník dopravnej nehody uzatvorené PZP, nájdete telefonické a emailové kontakty pre nahlásenie škody, škodu môžete nahlásiť v poisťovni aj osobne.

Z povinného zmluvného poistenia vinníka máte nárok na náhradu škody, ktorú ste utrpeli, a to nárok na náhradu:

Pri škode na zdraví máte nárok na náhradu nákladov na liečenie, nárok na bolestné, náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, nárok na náhradu straty na zárobku počas práceneschopnosti a nárok na náhradu straty na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri invalidite.

Informáciu, v ktorej poisťovni má vozidlo uzatvorené povinné zmluvné poistenie si môžete overiť na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov, kliknutím na Overiť PZP.

Ako Vám pomôžem?

Najmä v prípade poškodenia zdravia väčšina poškodených netuší, aké sú ich nároky na odškodnenie a ako si ich uplatniť. Uplatňovanie nárokov pri náhrade škody na zdraví nie je jednoduché a platia tu aj prísne premlčacie lehoty, preto je vhodné začať s ich uplatňovaním čím skôr.

Mojim cieľom je pomôcť poškodenému získať náhradu škody na majetku a náhradu škody na zdraví, na ktorú má poškodený oprávnený nárok.

Komunikáciu s poisťovňou prevezmem za Vás.